Uh oh, our website may not perform properly on your device!

Laatste update: 4 december 2015

Voorwaarden van voorbestelling en verkoop

DEZE VOORWAARDEN VOOR VOORBESTELLING EN VERKOOP ("OVEREENKOMST") ZIJN DE VOORWAARDEN WAARONDER PRYNT VERKOOPT EN U BESTELT VOOR EN KOOPT VERSCHILLENDE VERSIES VAN HET PRYNT-APPARAAT, AANGEBODEN DOOR PRYNT MIDDELS ZIJN WEBSITE www.prynt.co (DE "WEBSITE") (ELK, EEN "PRODUCT"). DOOR EEN PRODUCT TE KOPEN, STEMT U IN MET DEZE OVEREENKOMST, DIE EEN BINDENDE AFSPRAAK VORMT TUSSEN U EN DE ONDERNEMING EN EEN ARBITRAGECLAUSULE BEVAT, WAARDOOR BEPAALDE VORDERINGEN NIET VOOR DE RECHTER KUNNEN WORDEN GEBRACHT OF DOOR EEN JURY WORDEN BESLOTEN . BESTEL EEN PRODUCT NIET VOOR ALS U DEZE OVEREENKOMST NIET AANVAARDT. DE TERM "U" BETEKENT ZOWEL HET INDIVIDU DAT DE VOORBESTELLING PLAATST EN DE EVENTUELE ENTITEIT NAMENS WIE ZULK EEN INDIVIDU HANDELT.

 1. Orders.
  Alle bestellingen voor producten die via de website zijn geplaatst, zijn bindend. Alle bestelhoeveelheden staan vast en u mag geen bestelling annuleren of wijzigen, behalve zoals uiteengezet in deze overeenkomst.

 2. Prijzen en betaling.
  U gaat akkoord met de betaling van de prijs voor het betreffende product dat op de Prynt-website staat vermeldt en dat u koopt met een creditcard, in overeenstemming met de betaalprocedures die op de website zijn beschreven.

 3. Overdracht van risico en titel; Terugbetalingen.
  Risico op het product gaat over op u door de levering van Prynt van het product aan de vervoerder en vanaf dat punt bent u verantwoordelijk voor verlies of schade aan producten. De titel op het product gaat over op u met het bewijs van Prynt van betaling voor het Product.

 4. Alleen voor persoonlijk gebruik; Restricties
  U dient het product alleen voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en koopt het product niet met het voornemen om het product op welke manier dan ook weder te verkopen. U mag geen product ombouwen of het product gebruiken om een concurrerend product te maken.

 5. Vervanging van defect product.
  Als u van mening bent dat een aan u gezonden product defect is, kunt u contact opnemen met Prynt op return@pryntcases.com om het product te laten controleren en eventueel een retourverzoek te doen. Prynt mag naar eigen goeddunken retouren accepteren voor goederen die defect of beschadigd zijn, mits Prynt binnen 15 dagen na uw ontvangst van deze goederen in kennis is gesteldgeving van dergelijke schade. Hierna zal by Prynt geen retouren meer accepteren. Bij het retourneren van producten zult u voldoen aan de retourprocedures van Prynt. Prynt is niet verplicht om eventuele retourzendingen van producten te accepteren waarvan het defect of de fout door u is veroorzaakt of het defect of de fout heeft zich voorgedaan na verzending door Prynt. Prynt zal alleen een vervangend product naar u verzenden na ontvangst door Prynt van het vermeende defecte product.

 6. Intellectueel eigendom.
  Prynt en zijn licentiehouders bezitten alle intellectuele eigendomsrechten over de producten. U mag op grond van deze overeenkomst geen belangen of rechten verkrijgen in Prynt's intellectuele eigendom.

 7. Garanties
  BEHALVE WANNEER GARANTIES BIJ WET WORDEN VEREIST, WORDEN DE PRODUKTEN 'ZOALS ZE ZIJN' VERSTREKT, MET ALLE FOUTEN. PRYNT NEEMT AFSTAND VAN ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP PATENTEN VAN DERDE PARTIJEN, OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Voor meer details over Prynt's garantiebeleid, klik hier.

 8. Beperking van aansprakelijkheid.
  VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL PRYNT IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE BIJKOMENDE, CONSEQUENTIËLE, INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE, VOORBEELDSTELLENDE OF INCIDENTELE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERWANT AAN DEZE OVEREENKOMST OF GEBRUIK VAN DE PRODUKTEN, ZELFS ALS PRYNT IS GEWEZEN OP ZULKE POTENTIËLE SCHADE.

  VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJKHEID VAN PRYNT ONTSTAAN VOOR SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET ENIG PRODUCT BOVEN DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR U IS BETAALD VOOR HET PRODUCT. DEZE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OF DE AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIT UIT CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONDER STATUUT OF ANDERSZINS. Eventuele gerechtelijke procedures tegen Prynt met betrekking tot deze overeenkomst worden aangespannen binnen één (1) jaar na verzending van het toepasselijke product aan u. Sommige staten staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van gevolgschade of incidentele schade niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen niet van toepassing hoeven te zijn op alle gebruikers; in zulke staten is aansprakelijkheid beperkt tot de wettelijke toegestane mate.

 9. Schadeloosstelling.
  U alleen bent verantwoordelijk voor de manier waarop u het product gebruikt. U zult Prynt en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten ('Schadeloosgestelden') beschermen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen aansprakelijkheid, schade, verliezen, uitgaven, kosten en advocatenhonoraria die voortvloeien uit uw gebruik van de producten die niet uitdrukkelijk in overeenstemming zijn met deze overeenkomst of tegen een vordering of een geding tegen de Schadeloosgestelden als gevolg van zulk tegenstrijdig gebruik.

 10. Overmacht.
  Prynt is niet aansprakelijk voor eventuele schendingen van deze overeenkomst, voor zover die voortvloeit uit een factor buiten de redelijke controle van Prynt.

 11. Gehele overeenkomst.
  Deze overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst betreffende de relatie van de productlevering van Prynt met u. Deze overeenkomst omvat het privacybeleid van Prynt, dat hier beschikbaar is: www.prynt.co/privacy. Eventueel voorafgaande besprekingen en afspraken tussen u en Prynt en de algemene koopvoorwaarden of een ander door u afgegeven document betreffende de aankoop van Prynt-producten zijn niet van toepassing, tenzij Prynt uitdrukkelijk schriftelijk instemt, ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van Prynt. U mag deze overeenkomst niet toewijzen of overdragen aan derden.

 12. Toepasselijk recht en jurisdictie; Nakoming.
  Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden van voorbestelling en verkoop of het product, worden uitsluitend opgelost door bindende arbitrage voor een enkele arbiter (de "Arbiter") overeenkomstig de vigerende Commercial Arbitration Rules van de Amerikaanse Arbitrage Association (de "AAA") en de verdere procedures die hierin worden uiteengezet. (Voor informatie over de AAA en haar regels, zie www.adr.org.) De arbitrage wordt uitgevoerd in San Francisco, Californië, tenzij de Arbiter vaststelt dat die locatie niet redelijk geschikt is voor alle partijen, in welk geval de Arbiter een andere locatie zal bepalen die dat wel is. In het geval dat de AAA niet beschikbaar is of niet bereid is de arbitrage af te handelen en de partijen niet instemmen met een plaatsvervanger, wordt door de rechtbank een plaatsvervanger aangewezen. De Arbiter heeft de bevoegdheid om alle door de wet toegestande rechtsmiddelen uit te vaardigen. De arbitrage wordt uitgevoerd volgens door de Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 2 en volgende en de wetten van het Gemenebest van Massachusetts zonder verwijzing naar de beginselen van wetsconflicten. Niettegenstaande enige andersduidende regels van de AAA, worden eventuele aanspraken uitsluitend op individuele basis beoordeeld en U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN CLAIM IN TE DIENEN ALS VERTEGENWOORDIGER VAN EEN VOORGESTELDE KLASSE, OP BASIS VAN GROEP OF MASSA OF ALS EEN ALGEMENE PRIVE-ADVOCAAT, OF OM ARBITRATIEPROCEDURES TE CONSOLIDEREN ZONDER DE TOESTEMMING VAN ALLE HIERBIJ BETROKKEN PARTIJEN . Elke door de Arbiter toegekende tegemoetkoming is definitief, afsluitend en bindend voor de hierbij betrokken partijen. In verband met een arbitrageprocedure op grond van deze voorwaarden draagt elke partij zijn eigen kosten en uitgaven, tenzij de Arbiter anders bepaalt. Niettegenstaande het voorgaande mag u naar eigen goeddunken een individuele vordering indienen bij een kantonrechtbank voor geschillen of aanspraken binnen de reikwijdte van zijn bevoegdheid voor het onderwerp, indien een dergelijke rechtsbank persoonlijk bevoegd is. Het bedrijf geeft hierbij geen enkel verweer op, dat zulk een jurisdictie in uw rechtsgebeid ontbreekt. Zonder afwijking van de verplichting van partijen tot arbitrage zoals hierin uiteengezet, voor alle andere vorderingen dan die in kantongerechten, jurisdictie voor eventuele gerechtelijke procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden, is de website of het product uitsluitend gevestigd in en de locatie is bepaald in de staats- of federale rechtbanken van Boston, Massachusetts, behalve dat na een bevestiging van een toekenning van arbitrage in een staat of federale rechtbank in Boston, Massachusetts, een uitspraak daaruit voortvloeiend kan worden uitgevoerd in elk daartoe bevoegd gerecht met competente jurisdictie.

 13. Diversen.
  Indien een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar is, wordt deze afgesplitst en de resterende bepalingen blijven afdwingbaar. De afgesplitste voorziening zal worden vervangen door een afdwingbare bepaling die zo goed mogelijk de bedoeling van de partijen weerspiegelt.Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.